• French
 • 6:00 - 6:30 UTC
 • 7375 KHz
 • 41 Meter Band
 • smtwtfs
 • French
 • 6:00 - 6:30 UTC
 • 7220 KHz
 • 41 Meter Band
 • smtwtfs
 • French
 • 7:00 - 7:30 UTC
 • 11880 KHz
 • 25 Meter Band
 • smtwtfs
 • French
 • 19:30 - 20:00 UTC
 • 9780 KHz
 • 31 Meter Band
 • smtwtfs
 • French
 • 20:30 - 21:00 UTC
 • 7270 KHz
 • 41 Meter Band
 • smtwtfs
 • French
 • 20:00 - 20:30 UTC
 • 9780 KHz
 • 31 Meter Band
 • smtwtfs